100% Bonus do výšky až 130€
Receive

Podmienky používania

Tieto podmienky používania predstavujú právny rámec, ktorý poskytuje prehľad o povinnostiach a vzájomných právach používateľa pri používaní stránky.

Máme právo zmeniť tieto podmienky kedykoľvek to uznáme za vhodné bez toho, aby sme o tom informovali používateľa. Kedykoľvek zmeníme tieto podmienky, pošleme registrovaným používateľom e-mail o tejto aktualizácii.

Táto webová lokalita má právo vymáhať straty, ktoré vznikli používateľom, ktorí túto platformu využívajú podvodným spôsobom. Webová lokalita si tiež vyhradzuje právo viesť súdne spory proti používateľom, ktorí používajú túto lokalitu v rozpore s týmito podmienkami.

POUŽÍVANÍM AKÉHOKOĽVEK ASPEKTU TEJTO STRÁNKY POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI ZMLUVNÉ PODMIENKY, POROZUMELI STE IM V CELOM ROZSAHU A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE VIAZANÍ TÝMITO VÝHRADAMI A STANETE SA ZMLUVNOU STRANOU DIKTÁTU TEJTO ZMLUVY. AK S TÝMITO PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNY ASPEKT PRIPOJENÝ K TEJTO SLUŽBE.

Uznávate, že je nevyhnutné, aby všetky informácie, ktoré o sebe v danom čase poskytnete, boli pravdivé, bez nezrovnalostí. Ďalej súhlasíte s tým, že vaša poloha zostane vždy správna a nepoužívate žiadny softvér na zmenu polohy, ktorý by upravoval vašu polohu, a tým odosielal údaje do falošného regiónu alebo jurisdikcie.

Túto službu nesmiete využívať v jurisdikcii, v ktorej sa online hazardné hry a s nimi súvisiace reklamy pre osoby považujú za nezákonné.

1. Definície

Webovou stránkou sa rozumie https://stavkovekancelarie.tv/ a iné lokalizované verzie preložené do iných jazykov, a to buď na subdoméne https://stavkovekancelarie.tv//,/ alebo mimo nej, alebo na samostatných doménach.
Zámená v prvej osobe množného čísla (My, Nás alebo Naše), ktoré určite uvidíte pri čítaní týchto podmienok, sa vzťahujú na prevádzkovateľa webovej stránky.
Používateľom sa rozumie osoba, ktorá pristupuje na webovú lokalitu. Tieto osoby klasifikujeme aj zámenami ako Váš alebo Vy.
Pod pojmom údaje sa rozumejú všetky údaje, ktoré používateľ zadá na webovej lokalite.
Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý pri návšteve tejto webovej lokality pripojí k vášmu počítaču buď webová lokalita, alebo akýkoľvek subjekt tretej strany.
Zákony o ochrane údajov sa vzťahujú na pravidlá a predpisy vytvorené na používanie osobných údajov vrátane GDPR alebo smernice 95/46/ES a všetkých vnútroštátnych stálych právnych predpisov.
GDPR v tomto kontexte znamená všeobecné nariadenie o ochrane údajov 2016/679 (EÚ).
Pojem obsah vytvorený používateľom sa vzťahuje na všetky údaje vrátane zápisov, fotografií, videí alebo akejkoľvek formy obsahu, ktorú zverejnil používateľ.

2. Všeobecné podmienky

2.1. Táto webová stránka pôsobí najmä ako poskytovateľ informácií pre používateľov, ktorí majú záujem o patronát nad stávkovými kanceláriami a kasínami, a neposkytuje služby online hazardných hier. V žiadnom prípade by sa tu uvedené informácie nemali považovať za právne poradenstvo.

2.2. Zámerne sa snažíme zabezpečiť, aby sa na tejto platforme poskytovali presné informácie. Vzhľadom na neustále zmeny na scéne iGamingu však nemôžeme v žiadnom okamihu zaručiť pravosť alebo presnosť týchto údajov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť spôsobenú závislosťou od informácií, ktoré nájdete na tejto webovej stránke.

2.3. Na tejto webovej stránke sa nachádzajú odkazy tretích strán vedúce na iné webové stránky. Táto webová stránka nijako neovplyvňuje obsah týchto stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť spôsobenú závislosťou od pripojených informácií. Odporúčame vám, aby ste si pred začatím akejkoľvek činnosti súvisiacej s hazardnými hrami prečítali podmienky používania súvisiace s týmito stránkami.

2.4. Návštevou a používaním webovej stránky používateľ automaticky vyjadruje súhlas s podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a potvrdzuje, že porozumel ustanoveniam, ktoré sú s nimi spojené.

2.5. Hráčom ako dotknutým osobám, ktorých údaje sa vymieňajú na webovej stránke, chceme doručiť oznámenie, že potvrdením zložitosti Zásad ochrany súkromia vyjadrujú aj svoj súhlas s tým, aby sa ich údaje používali spôsobom, ktorý sa považuje za správny pre bezproblémový chod stránky. Ďalšie informácie o tom, čo je možné získať, nájdete v upozorneniach uvedených v časti 5.

2.6. Prístupom na túto webovú lokalitu používateľ súhlasí s tým, že má minimálne 18 rokov alebo zákonný vek na hranie hazardných hier, ktorý je v jeho jurisdikcii uplatniteľný. Každému, kto nedovŕšil vek 18 rokov alebo vek, ktorý je v jeho jurisdikcii zákonný pre hazardné hry, je prístup na túto webovú lokalitu zakázaný. Je povinnosťou používateľa zistiť legálnosť online hazardných hier a ďalšie súvisiace požiadavky s tým spojené.

2.7. V niektorých prípadoch môžeme byť nútení obmedziť obsah pre používateľov pristupujúcich na stránku z iných jurisdikcií, aby sme vyhoveli miestnym predpisom.

2.8. Ak používateľ potvrdil, že informácie, ktoré poskytol na webovej stránke, podliehajú nezrovnalostiam a chybám, okamžite nás kontaktujte na adrese likme@likme.tv. Naším cieľom je dodržiavať normy stanovené v krajinách, ktoré tvoria klientelu našich používateľov.

2.9. Ak niektorá časť podmienok nie je v súlade s miestnou legislatívou v krajine používateľa, ostatné časti podmienok zostávajú v platnosti.

2.10. Logá, texty a ochranné známky stavkovekancelarie.tv, ktoré sú v danom čase dostupné na webovej stránke, sú chránené autorským právom. Dostupné logá a ochranné známky stávkových kancelárií alebo kasín podliehajú právam duševného vlastníctva, ktoré patria prevádzkovateľovi týchto platforiem. Tieto logá zverejňujeme na webovej stránke len na referenčné účely. Kopírovanie obsahu je povolené len v prípade, že je k dispozícii zodpovedajúca značka HTML alebo ak to schválime. Obsah môže byť zverejnený na Wikipédii bez dodržania týchto výhrad.

2.11. Webovú lokalitu je možné preložiť pomocou prekladateľskej služby spoločnosti Google. Spoločnosť Google sa nepodieľa na žiadnej zodpovednosti spojenej s prekladmi, či už implicitnými alebo nepresnými.

3. Fórum a obsah vytvorený používateľom

3.1. Podmienky zobrazené v tejto časti sa vzťahujú na všetok obsah vytvorený používateľom. Obsah zahŕňa odkazy, obrázky, komentáre, odpovede a recenzie a neobmedzuje sa len na ne.

3.2. Používatelia nám udeľujú výhradné, neodňateľné, bezplatné práva a licencie na reprodukciu, publikovanie, zobrazovanie alebo komerčné využívanie údajov vytvorených používateľom pripojených k webovej lokalite.

3.3. Používatelia potvrdzujú, že bez súhlasu vlastníka nebudú zverejňovať obsah vytvorený používateľom, ktorý je nepravdivý, nenávistný, zavádzajúci, urážlivý, hanlivý, vulgárny, diskriminačný, sexuálne orientovaný alebo zdroj chránený autorskými právami. Používatelia by tiež nikdy nemali uverejňovať príspevky, ktoré porušujú pravidlá a predpisy záväzné pre subjekty tretích strán a iné zákony.

3.4. Obsah vytvorený používateľmi predstavuje názory a myšlienkové pochody používateľov. Tieto príspevky v žiadnom prípade neodrážajú náš pohľad na vec. Správa webovej lokality tieto príspevky nekontroluje, a ak porušujú akékoľvek práva, nenesieme za takéto príspevky zodpovednosť. Používateľ je zodpovedný za všetky príspevky uverejnené na webovej lokalite.

3.5. Tretím stranám je zakázané zverejňovať obsah vytvorený používateľom. Rovnako by používatelia nemali zverejňovať obsah tretích strán bez súhlasu.

3.6. Akékoľvek zneužívajúce správanie alebo konanie, ktorého sa dopustí Používateľ, vrátane opakovaného zverejňovania rovnakých správ, floodovania, rozosielania spamu, propagácie pyramídových schém, zverejňovania propagačných akcií alebo marketingových bonusov a stimulov, je dôrazne zakázané.

3.7. Máme právo odstrániť akúkoľvek formu propagačných informácií pripojených k subjektom hazardných hier podľa vlastného uváženia.

3.8. Máme vyhradené právo upraviť alebo úplne odstrániť príspevky, ktoré nie sú v súlade s týmito podmienkami, kedykoľvek to uznáme za vhodné, a to bez predchádzajúceho upozornenia používateľa.

3.9. Je naším právom kedykoľvek zverejniť údaje o používateľovi príslušným regulačným orgánom, ak sa v dôsledku činnosti používateľa na webovej stránke začne súdny spor.

3.10. Aby mohol používateľ zastupovať stávkovú kanceláriu alebo online kasíno, musí požiadať o konto, ktoré potvrdzuje jeho príslušnosť k danému prevádzkovateľovi, a to zaslaním žiadosti na adresu info@stavkovekancelarie.tv. Okrem toho musia títo zástupcovia dodržiavať naše špeciálne upravené pravidlá.

4. Riešenie sporov

4.1. Webová stránka poskytuje bezproblémové riešenie sporov. V dôsledku okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, však existuje pravdepodobnosť, že sa počas používania stretnete s problémami.

4.2. Podaním sťažnosti na webovej stránke musí používateľ autorizovať poskytnutie údajov pripojených k jeho hráčskemu účtu, ak problém pochádza od prevádzkovateľa hazardných hier. Tieto údaje sú veľmi dôležité, pretože nám pomáhajú vykonať potrebné kontroly a vypracovať spravodlivé riešenie pre každú zúčastnenú stranu.

4.3. Neprijímame všetky sťažnosti. Ak je sťažnosť používateľa neopodstatnená a nemá žiadne opodstatnenie, v skutočnosti sám porušil platné pravidlá pripojené k prevádzkovateľovi online hazardných hier. Táto výhrada vystupuje do popredia aj vtedy, keď je problém používateľa oprávnený, ale používateľ sa rozhodne nespolupracovať v procese riešenia.

5. Politika ochrany súkromia

Politika ochrany osobných údajov tejto webovej stránky sa vzťahuje na všetkých používateľov webovej stránky spolu s majiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky. Keďže ochranu osobných údajov berieme vážne, tento segment sme zostavili s cieľom poskytnúť používateľom prehľad o tom, ako sa na webovej lokalite zhromažďujú a používajú ich údaje.

5.1. Rozsah pôsobnosti zásad ochrany osobných údajov
Tieto zásady uvádzajú do kontextu len naše činnosti a činnosti používateľov na webovej lokalite. Je dôležité poznamenať, že táto výhrada sa nevzťahuje na stránky tretích strán, na ktoré môžete pristupovať pri vstupe na webovú lokalitu. To samozrejme zahŕňa odkazy na iné stávkové kancelárie alebo kasína.
Aby sme uviedli zákony o ochrane súkromia na pravú mieru, sme "správcom údajov" webovej lokality. To znamená, že sme zodpovední za kontrolu údajov používateľov a spôsob ich spracovania.

5.2. Zhromažďovanie údajov
Údaje od používateľov webovej lokality zhromažďujeme v súlade s podmienkami uvedenými v tejto časti zásad ochrany osobných údajov. Zhromažďujeme napríklad kontaktné údaje, ako sú e-mailové informácie a IP adresa, varianta webového prehliadača a operačný systém.

5.3. Ako sa údaje zhromažďujú

5.3.1. Údaje, ktoré nám používatelia poskytli
Údaje od používateľov zhromažďujeme v rôznych nastaveniach vrátane:

Keď používatelia používajú e-maily na podporu komunikácie s nami.
Keď používatelia podávajú príspevky, v ktorých uvádzajú návrhy na zlepšenie našich služieb; tieto príspevky nie sú povinné, ale dobrovoľné.

5.3.2. Automaticky zhromažďované údaje
Pri používaní webovej lokality sa niektoré údaje zhromažďujú automaticky. Patria medzi ne:

Keď navštívite webovú lokalitu, automaticky sa zhromažďujú informácie ako vaša IP adresa, počet návštev a vaše interakcie v rámci webovej lokality. Tieto údaje sa zhromažďujú s cieľom poskytnúť priestor pre budúce aktualizácie.
Údaje o webovom prehliadači zhromažďujeme v súlade s nastaveniami súborov cookie pripojených k vášmu prehliadaču. Ďalšie informácie o tomto aspekte nájdete v časti 5.10.

5.4. Naše používanie vašich údajov
Všetky vyššie uvedené údaje, ktoré od vás požadujeme, slúžia na to, aby sme našim používateľom poskytli čo najlepší zážitok pri používaní webovej stránky v danom čase.
Vaše údaje môžeme použiť kedykoľvek, ak sa dokonale hodia pre naše legitímne ciele a ambície. Viac informácií o tom nájdete v časti 5.7.
Ako spoločnosť nikdy nebudeme vaše údaje zdieľať, prenajímať ani predávať žiadnemu subjektu tretej strany bez vášho súhlasu.

5.5. Bezpečnosť údajov
Vaše údaje sú uchovávané v bezpečí vďaka špeciálnym opatreniam. Vaše údaje napríklad ukladáme na dátových serveroch. Jediná osoba, ktorá má prístup k týmto serverom, je správca webovej stránky.

Tieto opatrenia sú zavedené aj s cieľom obmedziť porušenie ochrany údajov. Ak máte podozrenie, že s vašimi osobnými údajmi bolo manipulované, pošlite nám e-mail na adresu likme@likme.tv.

5.6. Uchovávanie údajov
Pokiaľ zákon neposkytuje priestor pre rozsiahlejší časový harmonogram uchovávania údajov, vaše údaje budeme uchovávať pod našou správou na našich dátových serveroch. Môžete však požiadať o vymazanie vašich údajov z našich serverov a my tak okamžite urobíme.

5.7. Vaše práva na stránke
V súlade s vašimi údajmi máte nasledujúce práva:

Právo na prístup: Môžete kedykoľvek požiadať o úpravu, aktualizáciu alebo vymazanie svojich údajov.
Právo na opravu: Ak sa vo vašich údajoch vyskytla akákoľvek nezrovnalosť, vyhradzujete si právo na ich úpravu podľa vašich preferencií.
Právo na vymazanie: Máte právo požiadať o úplné odstránenie vašich údajov z ktoréhokoľvek nášho dátového servera.
Právo na obmedzenie používania vašich údajov: Môžete nás tiež zablokovať alebo obmedziť proces, prostredníctvom ktorého získavame prístup k vašim údajom.
Právo požadovať prenosnosť údajov: Kedykoľvek môžete požiadať o kópiu alebo prenos vašich údajov.
Právo namietať: Je na vás, aby ste vzniesli námietku proti tomu, ako sa vaše údaje používajú na webovej stránke.

5.8. Prepojenie na rôzne webové stránky
Na webovej lokalite narazíte na niekoľko odkazov, ktoré vedú na obsah iných webových lokalít. Hoci tieto odkazy zbežne kontrolujeme, nenesieme žiadnu zodpovednosť za to, aký obsah sa na týchto webových stránkach objaví. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na obsah pripojený k iným platformám. Predtým, ako sa zapojíte do informácií na iných stránkach, uistite sa, že ste si prešli ich upozornenia na Zásady ochrany osobných údajov.

5.9. Zmeny vlastníctva alebo kontroly spoločnosti
V ktoromkoľvek okamihu sa môžeme rozhodnúť rozšíriť alebo poskytnúť franšízu na naše podnikanie iným vlastníkom. Ak sa tak stane, údaje používateľov sa prenesú na prichádzajúceho prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude s využitím výhrad podľa týchto zásad ochrany osobných údajov používať údaje tak, ako boli pôvodne určené, keď boli v našej pôsobnosti.

5.10. Súbory cookie
Webová stránka môže vytvárať a sprístupňovať súbory cookie vo vašom počítači. Tieto súbory cookie sú neoddeliteľnou súčasťou zlepšovania funkcií našej stránky a my sme zabezpečili, aby tieto súbory cookie neovplyvňovali vaše súkromie.

Vo svojom predvolenom webovom prehliadači sa môžete rozhodnúť zakázať súbory cookie. Hoci sú súbory cookie neoddeliteľnou súčasťou webového prehliadača, zvyčajne existuje nastavenie, ktoré umožňuje ich zmenu.

Používatelia môžu súbory cookie odstrániť, keď chcú. To však môže mať za následok stratu údajov, ktoré umožňujú rýchle načítanie webovej stránky.

5.11. Všeobecné informácie
Svoje práva obsiahnuté v týchto zásadách ochrany osobných údajov nesmiete previesť na inú osobu. Svoje práva však môžeme previesť spôsobom, ktorý nebude mať nepriaznivé účinky na vaše práva.
Ak akýkoľvek právny orgán alebo konvergencia považuje ktorúkoľvek časť týchto Zásad ochrany osobných údajov za neplatnú, budú vymazané. V tomto prípade to nebude mať vplyv na ostatné časti týchto Zásad ochrany osobných údajov, pretože sa vymažú len nečitateľné segmenty.

6. Záverečné upozornenia

6.1. V prípade, že existuje rozpor medzi angličtinou a inými prekladanými jazykmi, je dôležité poznamenať, že angličtina bude vládnuť.

6.2. Tieto podmienky sa môžu kedykoľvek zmeniť, pričom do hry vstupuje naše uváženie.